Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów

Wykonanie planu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu za 2013 rok
Dokument zawierający "Wykonanie planu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu za 2013 rok"
Plik PDF, rozmiar pliku: 1 203 kBPobieranie pliku
Redaktor: Artur GrabińskiData publikacji: 2014-01-15 10:59:00
Wprowadził do BIP: Iwona Mazurek 
Ilość wyświeleń artykułu: 18962 
Wykonanie planu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu 2012 rok
Redaktor: Arkadiusz RossmannData publikacji: 2013-11-05 12:47:22
Wprowadził do BIP: Iwona Mazurek 
Ilość wyświeleń artykułu: 19039 
Wykonanie planu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu 2011 rok
Redaktor: Arkadiusz RossmannData publikacji: 2012-01-31 14:47:14
Wprowadził do BIP: Iwona Mazurek 
Ilość wyświeleń artykułu: 19573 
Wnioski z przeprowadzonych kontroli przez Wojewódzki Inspektorat Weteynarii Opolu w latach: 2008 -2009 r.
Inspekcja Weterynaryjna została powołana w celu realizacji zadań administracji publicznej określonych w art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Dz. U. 2007 r. Nr 121 poz. 842), które obejmują ochronę zdrowia zwierząt oraz weterynaryjną ochronę zdrowia publicznego.

Inspekcja Weterynaryjna województwa opolskiego wykonuje przewidziane ustawą zadania w ramach pięciu specjalistycznych zespołów:
1) zespół ds. środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
2) zespół ds. ochrony zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
3) zespół ds. nadzoru farmaceutycznego,
4) zespół ds. środków żywienia zwierząt i nadzoru nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego,
5) zespół ds. dobrostanu zwierząt i higieny materiału biologicznego.

Poniższa tabela przedstawia sumaryczne zestawienie statystyczne dotyczące ilości zrealizowanych kontroli, wydanych decyzji administracyjnych, sankcji- mandatów karnych w 2007 i 2008 roku w poszczególnych zespołach.

 


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w województwie opolskim

2007 r.

2008 r.

2007 r.

2008 r.

kontrole

226

133

2467

1828

wydane decyzje

21

40

15021

14095

nałożone mandaty

0

0

17

19

 
Wnioski z realizacji zadań w 2008 r. dla poszczególnych zespołów w porównaniu z okresem poprzednim.


Zespół ds. środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego:

prowadzony nadzór nad zakładami produkującymi środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego oraz kontrole z zakresu higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w nadzorowanych podmiotach wykazały m.in., że:

 1. zmniejszyła się ilość nieprawidłowości związanych ze strukturą zakładów, a mających wpływ, na jakość wytwarzanych produktów,
 2. stan sanitarny zakładów uległ poprawie, co spowodowało zmniejszenie wydanych decyzji administracyjnych nakazujących ich poprawę,
 3. wykazano obniżenie ilości wydanych mandatów nakładanych na właścicieli zakładów,
 4. jakość produktów pochodzenia zwierzęcego uległa poprawie,
 5. w ramach prowadzonego monitoringu, nad jakością produktów pochodzenia zwierzęcego nie odnotowano przypadków występowania pozostałości chemicznych w tychże produktach.

Zespół ds. ochrony zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt:
 1. prowadzona na terenie województwa opolskiego od 1995 roku akcja szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie spowodowała radykalne obniżenie przypadków wścieklizny u zwierząt dzikich i domowych. Od 2 lat nie terenie województwa nie odnotowano przypadków zachorowań na wściekliznę wśród zwierząt, podczas gdy przed rozpoczęciem szczepień notowano rocznie ok. 150 przypadków wścieklizny,
 2. prowadzony systematycznie, corocznie monitoring zwalczania gruźlicy, brucelozy i białaczki u bydła spowodował, że województwo opolskie jest urzędowo wolne od tych chorób,
 3. nie zanotowano także występowania innych chorób zakaźnych podlegających obowiązkowi zwalczania u zwierząt kręgowych. Przewidziane ustawą działania są i będą kontynuowane w celu utrzymania na terenie województwa uzyskanego statusu epizootycznego.

Zespół ds. nadzoru farmaceutycznego.
W ramach nadzoru farmaceutycznego nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych i weterynaryjnych stwierdzono miedzy innymi, ze:
 1. odnotowano wzrost liczby decyzji administracyjnych wydawanych wobec kontrolowanych zakładów leczniczych dla zwierząt, związanych z nieprawidłowym prowadzeniem dokumentacji lekarsko - weterynaryjnej, co wynika z rozszerzenia kontroli produktów leczniczo- weterynaryjnych,
 2. w weterynaryjnych hurtowniach farmaceutycznych stwierdzane niezgodności ograniczały się jedynie do nieprawidłowości związanych ze sporządzaniem protokołów przyjęcia, lub wydania produktów leczniczych,
 3. w prowadzonym monitoringu jakości produktów leczniczych nie odnotowano niezgodności w zakresie ich charakterystyki.
Zespół ds. środków żywienia zwierząt i nadzoru nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego.
W ramach nadzoru nad wytwarzaniem i obrotem środkami żywienia zwierząt stwierdzono, m.in. że :
 1. jakość pasz pod względem występowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych systematycznie poprawia się, co potwierdzają badania monitoringowe prowadzone w ramach Rocznego Planu Urzędowej Kontroli Pasz,
 2. odnotowano mniejszą ilość wydawanych decyzji administracyjnych nakazujących poprawę warunków sanitarnych w wytwórniach pasz leczniczych,
 3. nie odnotowano przypadków nieprawidłowego zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego przez nadzorowane podmioty sektora utylizacyjnego.
Zespół ds. dobrostanu zwierząt i higieny materiału biologicznego:
 1. prowadzone kontrole gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie pod względem dobrostanu wykazały zmniejszenie nieprawidłowości mających wpływ na zdrowie i dobrostan utrzymywanych zwierząt gospodarskich,
 2. stwierdzane nieprawidłowości w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie dotyczyły jedynie dokumentacji związanej z ich obrotem w związku, z czym wszczęto 308 postępowań administracyjnych,
 3. dobra współpraca Inspekcji Weterynaryjnej z Inspekcją Transportu Drogowego i Policją spowodowała diametralne obniżenie nieprawidłowości związanych z przewozem zwierząt (tylko w jednym przypadku zawieszono zezwolenie dla przewoźnika).

Ponadto w 2008 roku państwowe laboratorium – Zakładu Higieny Weterynaryjnej akredytowane przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu wykonało 156 553 różnych badań, analiz i oznaczeń.

Wnioski z realizacji zadań w pierwszym półroczu 2009 r.
Poniższa tabela przedstawia sumaryczne zestawienie statystyczne dotyczące ilości zrealizowanych kontroli, wydanych decyzji administracyjnych, sankcji mandatowych w pierwszym półroczu 2009 roku w poszczególnych zespołach.


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w województwie opolskim

kontrole

95

2341

wydane decyzje

6

10471

nałożone mandaty

0

16


- w związku z uruchomieniem w 2008 roku krajowego programu zwalczania choroby Aujeszkiego, nastąpił spadek zachorowań i odsetek zakażonych stad na terenie województwa z 10, 8% na początku zwalczania choroby do 0, 04% w 2009 roku,
- przeprowadzone regularnie kontrole zakładów z zakresu higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego powodują, że procedury nadzoru właścicielskiego (GMP, GHP, HACCP) w nadzorowanych podmiotach są opracowane i realizowane,
- wszystkie rozpoczęte i kontynuowane zadania nałożone ustawowo na Inspekcję Weterynaryjną są realizowane w celu utrzymania uzyskanych statusów epizootycznych i sanitarno-epidemiologicznych.

Ponadto w pierwszym półroczu 2009 roku państwowe laboratorium – Zakładu Higieny Weterynaryjnej akredytowane przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu wykonało 101 684 różnych badań, analiz i oznaczeń.
Redaktor: Arkadiusz RossmannData publikacji: 2009-08-18 11:26:08
Wprowadził do BIP: Iwona MazurekData modyfikacji: 2009-08-18 11:29:06
Ilość wyświeleń artykułu: 29497Historia zmian >>
Redagują: Iwona Mazurek, Arkadiusz Rossmann, Marcin Adwent