Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów

Podstrony: 1 2 3 4 5 >>
Dotyczy zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej obejmującej sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucyjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu

W SIWZ po punkcie 12 winien być pkt 13 a jest pkt 14. W pkt 13, ppkt 4 jest:

Podane ceny muszą być wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku…….

Winno być:

Podane ceny jednostkowe muszą być wyliczone w zaokrągleniu do czterech miejsc po przecinku….

W pkt 17 – Załączniki do SIWZ, ppkt 1 jest:

- formularz ofertowy …………………..Załączniki nr 1.1. do 1.5 do SIWZ

Winno być:

- formularz ofertowy ………………….. Załącznik nr 1.1. do SIWZ

Redaktor: Arkadiusz RossmannData publikacji: 2009-02-02 13:54:36
Wprowadził do BIP: Iwona MazurekData modyfikacji: 2009-03-10 10:40:06
Ilość wyświeleń artykułu: 16142Historia zmian >>
Przetarg na dostawę energi elektrycznej

WIW.DA-241/1/2009

Przedmiotem zamówienia jest dostawa enegrii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucyjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) (ODT ) (PDF) (DOC) (nie można pobrać załączników po zakończeniu przetargu)


Zał. nr 1 – formularz ofertowy, (ODT) (PDF ) (DOC)

Zał. nr 1.1 - formularz cenowy dla poszczególnych zadań (ODS) (PDF ) (XLS)

Zał. nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodne z art. 22 ust 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy , (ODT) (PDF ) (DOC)

Zał. nr 3 – oświadczenie, o posiadaniu aktualnej, obowiązującej w terminie wykonywania przedmiotu zamówienia, umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajdują się miejsca dostarczenia energii elektrycznej dla wyszczególnionych obiektów Zamawiającego (dotyczy Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) (ODT) (PDF ) (DOC)

Redaktor: Arkadiusz RossmannData publikacji: 2009-01-28 14:16:35
Wprowadził do BIP: Iwona MazurekData modyfikacji: 2009-03-10 10:40:02
Ilość wyświeleń artykułu: 15918Historia zmian >>
Przetarg na dostawę miału węglowego

WIW.DA-241/18/2008 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż z dostawą do siedziby zamawiającego 100 ton miału węglowego. 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) (ODT ) (PDF) (DOC)

 

Zał. nr 1 – formularz ofertowy, (ODT ) (PDF ) (DOC )

Zał. nr 2 – oświadczenie, (ODT ) (PDF ) (DOC )

Zał. nr 3 – wzór umowy. (ODT) (PDF) (DOC)

Zał. nr 4 – wzór umowy. (ODT) (PDF) (DOC)
Redaktor: Arkadiusz RossmannData publikacji: 2008-12-10 22:05:44
Wprowadził do BIP: Iwona MazurekData modyfikacji: 2009-06-03 12:38:29
Ilość wyświeleń artykułu: 16770Historia zmian >>
Dot. : przetargu nieograniczonego z dnia 24 listopada 2008 r. na dostawę urządzeń diagnostycznych do ZHW przy WIW Opolu
W związku z informacją wysłaną przez firmę  Cheminst Polska  ul. Olszewskiego 7,
51-642 Wrocław o nie podpisaniu umowy na komorę laminarną  ( zadanie nr 4 )

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu na podstawie art. 94 ust. 2  Prawo zamówień publicznych  cyt.  „ Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny…”
wybiera ofertę firmy Alchem Grupa, ul. Olszewska 7, 51 – 642 Wrocław  która była druga pod względem punktacji z ceną brutto 30.256,00 zł.                                                                                                                            Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
                                                                                                                                           dr Ryszard Mordak
Redaktor: Arkadiusz RossmannData publikacji: 2008-12-05 16:48:03
Wprowadził do BIP: Iwona MazurekData modyfikacji: 2009-06-03 12:38:32
Ilość wyświeleń artykułu: 16797Historia zmian >>
Sprostowanie do zamówienia publicznego WIW.DA 241/17/08
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu  informuje, że do zamówienia publicznego-
Sprzedaż i dostawa do siedziby zamawiającego urządzeń diagnostycznych nr WIW.DA  241/17/08 mylnie została podana data składania i otwarcia ofert .
W ogłoszeniu jest:
Data składania ofert:   28 listopada 2008 r. godzina 12:00
Data otwarcia ofert:   28 listopada 2008 r. godzina 12:30
Powinno być:
Data składania ofert:   01 grudnia 2008 r. godzina 12:00
Data otwarcia ofert:    01 grudnia 2008 r. godzina 12:30
Redaktor: Arkadiusz RossmannData publikacji: 2008-11-25 12:38:09
Wprowadził do BIP: Iwona MazurekData modyfikacji: 2009-06-03 12:38:53
Ilość wyświeleń artykułu: 16912Historia zmian >>
Redagują: Iwona Mazurek, Arkadiusz Rossmann, Marcin Adwent