eStats error: Could not connect to database! (/home/server842467/ftp/wiw.obip.pl/estats/lib/db/PostgreSQL/common.php: 11)

Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów

Podstrony: 1 2 3 4 5 >>
Przetarg na dostawę miału węglowego

WIW.DO-241/4/2009

 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż z dostawą do siedziby zamawiającego 180 ton miału węglowego o parametrach:

-wartość opałowa min.22000Kj/kg

-zawartość siarki maksymalnie 0,7%

-zawartość popiołu maksymalnie 21%


 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) (ODT ) (PDF) (DOC)

Strony SIWZ z podpisami (ODT ) (PDF)

Zał. nr 1 – formularz ofertowy, (ODT ) (PDF ) (DOC )

Zał. nr 2 – oświadczenie oferenta, (ODT ) (PDF ) (DOC )

Zał. nr 3 – wzór umowy, (ODT) (PDF) (DOC)

Zał. nr 4 – wykaz dostaw. (ODT) (PDF) (DOC)
Redaktor: Arkadiusz RossmannData publikacji: 2009-02-23 14:46:24
Wprowadził do BIP: Iwona MazurekData modyfikacji: 2009-06-03 12:38:26
Ilość wyświeleń artykułu: 14623Historia zmian >>
Przetarg na zakup i dostawę probówek jednorazowego użytku do pobierania krwi u bydła w kierunku brucelozy i enzootycznej białaczki bydła

WIW.DO-241/3/2009

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego 40 000 sztuk probówek jednorazowego użytku do pobierania krwi u bydła.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) (ODT ) (PDF) (DOC)

Strony SIWZ z podpisami (ODT ) (PDF)

Zał. nr 1 – formularz ofertowy, (ODT ) (PDF ) (DOC )

Zał. nr 2 – oświadczenie, (ODT ) (PDF ) (DOC )

Zał. nr 3 – wzór umowy, (ODT) (PDF) (DOC)

ZAPYTANIA DO SIWZ

dotyczy: zamówienia publicznego nr 241/3/2009 na zakup probówek jednorazowego użytku do pobierania krwi u bydła w kierunku brucelozy i enzootycznej białaczki bydła.

  1. Czy Zamawiający dopuści probówki próżniowe o pojemności 8-9ml z aktywatorem wykrzepiania o średnicy 16mm i wysokości 100mm? Taka objętość krwi po wytworzeniu skrzepu gwarantuje dostateczną ilość surowicy, niezbędną do analizy.

  2. Czy Zamawiający dopuści igły systemowe, dedykowane specjalne do pobierania krwi u bydła o rozmiarze 18Gx 1,5” [ 1,25mmx 38mm]. Z naszego doświadczenia z placówkami weterynarii w Polsce wynika, że przy pobieraniu krwi u bydła w zupełności sprawdzają się igły o rozmiarach nawet 0,9mm

  3. Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania krwi składający się z uchwytu z gwintem, igły z zabezpieczeniem oraz probówki? W załączeniu dołączamy materiały informacyjne z ilustracjami.

  4. Czy Zamawiający pisząc: „wewnątrz zabezpieczone specjalnym preparatem zapobiegającym hemolizie krwi” ma na myśli żel separujący, chemicznie obojętny, znajdujący się wewnątrz probówki, umożliwiający separację surowicy?

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Odp. 1 - NIE

Odp. 2 – NIE

Odp. 3 – NIE

Odp. 4 - TAKRedaktor: Arkadiusz RossmannData publikacji: 2009-02-17 14:17:52
Wprowadził do BIP: Iwona MazurekData modyfikacji: 2009-06-03 12:48:24
Ilość wyświeleń artykułu: 14520Historia zmian >>
Przetarg na zakup i dostawę szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów wolno żyjących

WIW.DO-241/2/2009

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów wolno żyjących.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) (ODT ) (PDF) (DOC)

Strony SIWZ z podpisami (ODT ) (PDF)

Zał. nr 1 – formularz ofertowy, (ODT ) (PDF ) (DOC )

Zał. nr 2 – oświadczenie, (ODT ) (PDF ) (DOC )

Zał. nr 3 – wykaz zrealizowanych dostaw, (ODT) (PDF) (DOC)

Zał. nr 4 – wzór umowy. (ODT) (PDF) (DOC)ZAPYTANIA DO SIWZ część 1.


Dotyczy: SIWZ na zakup i dostawę szczepionki przeciw wściekliźnie lisów wolno żyjących


Pytanie nr 1.
Czy zamawiający ma na myśli tylko szczepionkę doustną p/wściekliźnie lisów wolno żyjących, czy w ogóle szczepionki, czy może tylko szczepionki p/wściekliźnie dla różnych gatunków zwierząt?
Pytanie nr 2.
Czy zamiast orzeczenia, dokumentów potwierdzających określone wymagania dla szczepionki, do dokumentacji przetargowej Wykonawca może dołączyć oświadczenie Wykonawcy/Producenta szczepionki o spełnianiu przez szczepionkę w/w. wymagań?

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ


Odp. 1 – Zamawiający wymaga dostarczenia wyłącznie doustnej szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów wolno żyjących.
Odp. 2 - Dokumenty muszą być zgodne z SIWZ.

ZAPYTANIA DO SIWZ część 2.

dotyczy: zamówienia publicznego nr 241/2/2009 na zakup i dostawę szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów wolno żyjących.

  1. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez określenie „miano wirusa nie mniejszej niż 1,5 x 106 w jednej dawce”?
  2. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie, którą jednostkę odzwierciedlającą ilość wirusa w blistrze Zamawiający ma na myśli w określeniu „miano wirusa o wartości nie mniejszej niż 1,5 x 106 w jednej dawce”?
  3. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie, czy „miano wirusa o wartości nie mniejszej niż 1,5 x 106 w jednej dawce” powinno być takie same dla różnych szczepionek, zawierających odmienne szczepy wirusa?


Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Ad. 1.

Zamawiający przez określenie „miano wirusa o wartości nie mniejszej niż 1,5 x 106 w jednej dawce” rozumie, iż w jednej dawce, to jest jeden blister w jednej przynęcie będzie zawierał co najmniej 1,5 x 106 cząstek wirusa wścieklizny – szczepu, który użyto do wyprodukowania zarejestrowanej, uznanej przez WHO i stosowne Organa Komisji Europejskiej szczepionki doustnej przeznaczonej do doustnej immunizacji lisów przeciwko wściekliźnie.

Ad. 2.

Zamawiający wyjaśnia, że koncentracja wirusa wścieklizny w jednym blistrze (= jedna dawka) – warunki dla wirusa wścieklizny jak punkcie 1 powyżej – odzwierciedla zarówno wynik podany w jednostkach FFU lub PFU. Jest oczywistym, że do wizualizacji dla celów odczytu testu mianowania wirusa wścieklizny namnażanego w hodowli komórkowej używa się koniugatu znakowanego fluorochromem (najczęściej jest to izotiocyjanian fluoresceiny). Stąd miano może być wyrażone jako liczba FFU (Fluorescent Focus Units, Focus Forming Units-FFU), co jest równoważne dla PFU (Plaque Forming Units = PFU).

Ad. 3.

Miano wirusa wścieklizny w jednym blistrze (= jedna dawka szczepionki) szczepu wirusa wścieklizny jak w punkcie 1 powyżej, określa minimalne miano jakie powinno znajdować się w jednej dawce szczepionki oferowanej do zakupu w celu zastosowania do doustnej immunizacji lisów przeciwko wściekliźnie z wyjątkiem szczepionki zawierającej wirus rekombinowany.


 

ZAPYTANIA DO SIWZ część 3.

Dotyczy: SIWZ na zakup i dostawę szczepionki przeciw wściekliźnie lisów wolno żyjących

Pytanie:

Dlaczego minimalna wartość miana wirusa 1,5 x 106 FFU lub PFU w jednej dawce została ustalona dla wszystkich żywych, atenuowanych szczepów wirusów szczepionek zarejestrowanych w Polsce, chociaż zgodnie z nadanym pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu oraz zaakceptowaną charakterystyką produktu leczniczego minimalne miano                         i właściwa jednostka różni się od wymaganego przez Państwa (np. szczep SAG2 powinien posiadać miano nie mniejsze niż 8 log10 CCID50/dawka)?
 
Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ


Odpowiedź:   
 Szczepionka Virbac zawierająca szczep SAG2 nigdy nie była rejestrowana w Polsce. Zatem minimalne miano 1,5 x 106 (PFU) odnosi się do szczepionek zawierających żywy, atenuowany szczep wirusa wścieklizny, który wywodzi się ze szczepu SAD. Szczepionki posiadające aktualny wpis do rejestru w Polsce zawierają szczepy pochodne SAD. Chociaż szczep SAG2 jest również pochodną szczepu SAD, to szczepionka OV zawierająca ten szczep SAG2 nie była i nie jest wpisana do rejestru  w Polsce.

 

Redaktor: Arkadiusz RossmannData publikacji: 2009-02-09 14:37:35
Wprowadził do BIP: Iwona MazurekData modyfikacji: 2009-06-03 12:48:14
Ilość wyświeleń artykułu: 14621Historia zmian >>
Dotyczy zamówienia publicznego na zakup i dostawę szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów wolno żyjących
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę szczepionki przeciw wściekliźnie lisów wolno żyjących zostało umieszczone na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych pod numerem 18428-2009.
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane pod numerem PL – Opole: szczepionki 2009/S 25-036222.
Redaktor: Arkadiusz RossmannData publikacji: 2009-02-09 14:10:39
Wprowadził do BIP: Iwona MazurekData modyfikacji: 2009-06-03 12:48:17
Ilość wyświeleń artykułu: 14744Historia zmian >>
Dotyczy zamówienia publicznego na zakup i dostawę szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów wolno żyjących
W związku z przekazaniem w dniu 5 lutego 2009 r. ww. zamówienia do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich informuje się, że zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie udostępniona na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu niezwłocznie po opublikowaniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.
Redaktor: Arkadiusz RossmannData publikacji: 2009-02-05 12:29:46
Wprowadził do BIP: Iwona MazurekData modyfikacji: 2009-06-03 12:48:21
Ilość wyświeleń artykułu: 14744Historia zmian >>
Redagują: Iwona Mazurek, Arkadiusz Rossmann, Marcin Adwent