Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów

Inspekcja Weterynaryjna

Organy Inspekcji Weterynaryjnej

 1. Organami Inspekcji są:
  1. Główny Lekarz Weterynarii;
  2. wojewódzki lekarz weterynarii, jako kierownik wojewódzkiej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie;
  3. powiatowy lekarz weterynarii, jako kierownik powiatowej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej;
  4. graniczny lekarz weterynarii.

Zadania Inspekcji Weterynaryjnej

Inspekcja Weterynaryjna realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.
 1. Inspekcja wykonuje swoje zadania w szczególności przez:
  1. zwalczanie:
   1. chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie wystąpieniu, wykrywanie i likwidowanie ognisk tych chorób,
   2. chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego, zwanych dalej "zoonozami", lub biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te choroby;
  2. monitorowanie zakażeń zwierząt;
  3. badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego;
  4. przeprowadzanie:
   1. weterynaryjnej kontroli granicznej,
   2. kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;
  5. sprawowanie nadzoru nad:
   1. bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wyma-ganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,
   2. wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
   3. wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt,
   4. zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego,
   5. obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi, wyrobami medycznymi przeznaczonymi dla zwierząt oraz warunkami ich wytwarzania,
   6. wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,
   7. przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
   8. przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszcza-niem zwierząt,
   9. przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;
  6. prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicz-nych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i środkach żywienia zwierząt;
  7. prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej.
 2. Na terenach i w stosunku do jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz jednostek wojsk obcych przebywających na tych terenach zadania określone w ust. 1 wykonuje Szef Służby Weterynaryjnej - Inspektor Weterynaryjny Wojska Polskiego.
 3. Szef Służby Weterynaryjnej - Inspektor Weterynaryjny Wojska Polskiego wykonuje swoje zadania przy pomocy Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej.
 4. Szef Służby Weterynaryjnej - Inspektor Weterynaryjny Wojska Polskiego lub osoba przez niego upoważniona może uczestniczyć w prowadzonej przez organy Inspekcji:
  1. weterynaryjnej kontroli granicznej środków transportu, w tym okrętów i statków powietrznych wykorzystywanych do przewozu zwierząt lub produktów pocho-dzenia zwierzęcego na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych;
  2. kontroli zakładów zaopatrujących lub ubiegających się o zaopatrywanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w produkty pochodzenia zwierzęcego.
Organy Inspekcji, przy wykonywaniu swoich zadań, współpracują z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego.


Redaktor: Iwona MazurekData publikacji: 2005-09-07 13:32:36
Wprowadził do BIP: Iwona Mazurek 
Ilość wyświeleń artykułu: 24407 
Redagują: Iwona Mazurek, Arkadiusz Rossmann, Marcin Adwent